جزوه آموزشی

نظریه بازی ها

نظریه بازی ها:

مهندسی صنایع// زندگی مملو از تضادها و رقابتهاست. نمونه های بسیاری را می توان نشان داد که طرفهای متخاصم، تضاد منافع دارند . جنگها و کشورگشایی ها، مبارزات سیاسی، مسابقه های تبلیغاتی، بازاریابی و شرط بندیها از این جمله اند. یک مشخصه اساسی بسیاری از این نمونه ها آن است که نتیجه نهایی بستگی به مجموعه سیاستهایی دارد که توسط طرفین متخاصم اتخاذ می گردد . در این جزوه نظریه ای برپایه فرآیند تصمیم گیری در مقابل رقیب یا همان نظریه بازی، به تفصیل بیان می شود که می توان از آن در موقعیت های مشابه تصمیم گیری استفاده کرد.

دانلود فایل

ارسال دیدگاه