جزوه آموزشی

آموزش برنامه ریزی نیازمندی به مواد (MRP)

برنامه ریزی نیازمندی به مواد

برنامه ریزی نیازمندی به مواد (MRP):

MRP دراوايل دهه 1960 به عنوان يك رويكرد كامپيوتري به برنامه ريزي تدارك و توليد مواد در آمريكا شكل گرفته و كتاب راهنماي كامل آن در سال 1975 توسط ارليكي منتشر گرديد.
طرح اوليه فوق براي بكارگيري كامپيوتري MRP ، بر مبناي يك پردازشگر ليست مواد (BOM) ايجاد گرديده بود. اين پردازشگر، برنامه توليدي اقلام والد را به برنامه توليد يا خريد اقلام جزء تبديل مينمود.

اين امر با بسط دادن يا به اصطلاح انفجار نيازمندي هاي محصول بالاترين سطح در طول ليست مواد به منظور تعيين تقاضاي قطعات انجام مي گرفت.

سپس تقاضاي ناخالص پيش بيني شده، با موجودي هاي در دست و سفارشات در طول افق زماني برنامه ريزي و در هر سطح از BOM مقايسه ميگرديد.

با گذر زمان، نصب اين سيستم ها در شركت هاي مختلف گسترش يافت و به منظور افزايش دامنه عملكرد اين سيستم هاي نرم افزاري، توابع عملياتي متعددي به آنها اضافه گرديد.

از جمله توسعههاي صورت گرفته بر روي سيستم اوليه مي توان به سر برنامه توليد (MPS) ، كنترل فعاليت توليد (PAC) ، برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت (RCCP) ، برنامه ريزي احتياجات (نيازمندي هاي) ظرفيت(CRP) ،وخريداشاره نمود.

تركيب مدل هاي برنامه ريزي)يعني (CRP,MRP,MPS و مدل هاي اجرايي )يعني PAC و خريد( و نيز ايجاد شرايطي كه سيكل برنامه ريزي بتواند از سيكل اجرايي بازخوردهاي لازم را دريافت نمايد، منجر به نوع كامل تري از MRP گرديد كه به آن MRP حلقه بسته گويند.

با اضافه كردن مدل هاي مالي خاصي به MRP حلقه بسته و همچنين توسعه سربرنامه توليد به منظور پذيرش وظايف كامل تري به عنوان يك برنامه اصلي يا مرجع و بالاخره امكان پشتيباني برنامه ريزي بازرگاني از لحاظ جنبه هاي مالي آن، سيستم كاملي حاصل مي شود كه در واقع رويكردي يكپارچه را براي مديرتي منابع توليدي ارائه مي‌دهد. اين MRP توسعه يافته، برنامه ريزي منابع توليدي يا MRP-II ناميده مي شود.

دانلود فایل

ارسال دیدگاه