مقاله/ یادداشت

مقاله کنترل موجودی و تولید در شرایط بحرانی

کنترل تولید و موجودی

مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحرانی:

مهندسی صنایع//  عوامل بیرونی مانند تحریم و همکاري نکردن تأمین کنندگان خارجی و عوامل داخلی مانند نبودن مدیریت مناسب جریان نقدي و یا سیاستهاي نامناسب هیأت مدیره میتواند به کمبود موجودي منتهی شود.

کمبود موجودي یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران فرایندهاي تولیدي است. این مقاله درصدد است تا یک سیستم کنترل موجودي و تولید را براي شرایط بحران معرفی کند.

مدل ارائه شده این مقاله شرایطی را فراهم میکند تا با تصمیم‌گیري مناسب در خصوص به تعویق انداختن سفارشهاي مشتریان، هزینه‌هاي سازمان را در شرایط بحران کمینه نماید.

این مدل پیشنهادي براي تولید و کنترل موجودي در شرایط عدم اطمینان مدلسازي و فرض شده است که تقاضاي مشتریان به خوبی از توزیع نرمال پیروي میکند. در این پژوهش، مدل ریاضی ارائه شده از نوع است. براي حل این مدل پیچیده از الگوریتم ژنتیک استفاده NP-hard عدد صحیح، غیر خطی و شده است.

نتایج ارزیابی عددي مدل پیشنهادي نشان میدهد که عملگرهاي تقاطع و جهش چند نقطهاي توانایی مناسبی در جستجوي فضاي موجه و دوري از فضاي غیر موجه دارد.

همچنین همگرایی در مجموعه جوابهاي الگوریتم نیز نشان میدهد که الگوریتم استفاده شده توانایی لازم در پیدا کردن جواب بهینه را در مدت زمان مناسب دارد. نتایج این ارزیابی نشان میدهد که مدل ارائه شده توانایی مدلسازي و حل مسأله کنترل تولید و موجودي در شرایط بحران ناشی از کمبود موجودي و محدودیتهاي مرتبط را دارد.

دانلود فایل

 

ارسال دیدگاه