مقاله/ یادداشت

مقاله کنترل موجودی و تولید در شرایط بحرانی

کنترل تولید و موجودی

مدلی برای کنترل موجودی و تولید در شرایط بحرانی:

مهندسی صنایع//  عوامل بیرونی مانند تحریم و همکاری نکردن تأمین کنندگان خارجی و عوامل داخلی مانند نبودن مدیریت مناسب جریان نقدی و یا سیاستهای نامناسب هیأت مدیره میتواند به کمبود موجودی منتهی شود.

کمبود موجودی یکی از عوامل مهم در ایجاد بحران فرایندهای تولیدی است. این مقاله درصدد است تا یک سیستم کنترل موجودی و تولید را برای شرایط بحران معرفی کند.

مدل ارائه شده این مقاله شرایطی را فراهم میکند تا با تصمیم‌گیری مناسب در خصوص به تعویق انداختن سفارشهای مشتریان، هزینه‌های سازمان را در شرایط بحران کمینه نماید.

این مدل پیشنهادی برای تولید و کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان مدلسازی و فرض شده است که تقاضای مشتریان به خوبی از توزیع نرمال پیروی میکند. در این پژوهش، مدل ریاضی ارائه شده از نوع است. برای حل این مدل پیچیده از الگوریتم ژنتیک استفاده NP-hard عدد صحیح، غیر خطی و شده است.

نتایج ارزیابی عددی مدل پیشنهادی نشان میدهد که عملگرهای تقاطع و جهش چند نقطهای توانایی مناسبی در جستجوی فضای موجه و دوری از فضای غیر موجه دارد.

همچنین همگرایی در مجموعه جوابهای الگوریتم نیز نشان میدهد که الگوریتم استفاده شده توانایی لازم در پیدا کردن جواب بهینه را در مدت زمان مناسب دارد. نتایج این ارزیابی نشان میدهد که مدل ارائه شده توانایی مدلسازی و حل مسأله کنترل تولید و موجودی در شرایط بحران ناشی از کمبود موجودی و محدودیتهای مرتبط را دارد.

دانلود فایل

 

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه