جزوه آموزشی

آموزش کامل تکنیک ویکور Vikor

تکنیک ویکور

تکنیک ویکور Vikor

مهندسی صنایع//  روش ویکور از یک عبارت صربستانی به معنای راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره معادل عبارت انگلیسی (Multi-criteria optimization and compromise solution) می باشد که اولین بار توسط Opricovic و Tzeng ارائه شد.

روش ویکور یک تصمیم گیری چند معیاره برای حل یک مساله تصمیم گیری با معیارهای نامناسب و واحدهای اندازه گیری مختلف و متعارض است. هدف روش ویکور تمرکز بر رتبه بندی و انتخاب از بین یک مجموعه راهکار در مساله ای با داشتن معیارهای متعارض است.نتایج ارائه شده در روش ویکور لیست رتبه بندی توافقی به اضافه یک یا چند راه حل توافقی است.

مراحل حل مساله به روش ویکور (Vikor)

 1. تشکیل ماتریس تصمیم
 2. تعیین بردار وزن معیارها
 3. تعیین نقطه ایده آل مثبت و ضد ایده آل منفی
 4. محاسبه مقادیر سودمندی (S) و تاسف (R) برای هر شاخص
 5. محاسبه شاخص ویکور (Q) برای هر گزینه
 6. مرتب کردن گزینه ها بر اساس S ، Q و R

یکی از گامهای روش ویکور تعیین پارامتر V است. این پارامتر با توجه به میزان توافق گروه تصمیم گیرنده تعیین می گردد.

 • توافق خیلی زیاد باشد آنگاه v> 0.5
 • توافق با اکثریت آرا باشد آنگاه v=0.5
 • توافق اندک باشد آنگاه v<0.5
 • هرچه v بزرگتر باشد آنگاه به نظرات گروهی بیشتر بها داده است.
 • هرچه v کوچکتر باشد آنگاه به نظرات فردی بیشتر بها داده است.

تفاوت دو روش تاپسیس و الکتره

 • روش تاپسیس اهمیت نسبی فواصل از ایده آل مثبت و منفی را در نظر میگیرد. به همین دلیل بهترین راه حل در تاپسیس همیشه و لزوما نزدیکترین راه حل به ایده آل مثبت نمی باشد.
 • روش ویکور به دلیل استفاده از شاخص V و توافق جمعی از بهینه سازی بهتری در تصمیم گیری ها برخوردار است که این موضوع برتری این روش نسبت به سایر روشهای تصمیم گیری چند معیاره است.

در ادامه به تفصیل به آموزش این روش پرداخته می شود:

دانلود فایل

ارسال دیدگاه