مقاله/ یادداشت

معرفی روش ارزیابی +94

ارزیابی +94

مهندسی صنایع//  معرفی روش ارزیابی +94  (به اضافه ی نود و چهار) و ساختار اظهارنامه + 94 در سطح تقدیرنامه برای تعالی:

روش ارزیابی + 94 ( در سطح تقدیرنامه برای تعالی ) با بهره گيری از تجارب دوازده دوره برگزاری جایزه ملّی تعالی سازمانی در كشور، پيشنهادهای ارزیابان و سازمان های حاضر در جایزه و رویه های جاری در جایزه EFQM طراحی شده است.

اظهارنامه + 94 در سطح تقدیرنامه برای تعالی، حداکثر 31 صفحه (شامل 3 بخش زیر) خواهد داشت :
1- بخش اطلاعات کلیدی: این بخش اهداف استراتژیك، فضای سازمان و محيط عملياتی، چالش های استراتژیك، محيط رقابتی، ارتباطات با ذی نفعان و نظام های مدیریتی را ارائه می كند (در حداکثر 5 صفحه).
2- بخش توانمندسازها: این بخش رویکردهای كليدی اتخاذ شده توسط سازمان به منظور دستيابی به اهداف استراتژیك را، در قالب
جدول، ارائه می كند(در حداکثر 15 صفحه).
3- بخش نتایج: این بخش نگاهی كلی به نتایج بدست آمده توسط سازمان دارد و نحوه ارتقای نتایج و پيشرفت موثر آن ها را در راستای هدف های استراتژیك شان، در قالب نمودار، نشان می دهد (در حداکثر 15 صفحه).

در فایل زیر، این روش ارزیابی به تفصیل شرح داده شده است:

دانلود فایل

ارسال دیدگاه