جزوه آموزشی

فایل آموزشی “مقدمه ای بر کانبان”

ابزار کانبان

کانبان

مهندسی صنایع// کانبان ﺍﺑﺰﺍﺭﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ موﻗﻊ(JIT) ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ جریاﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﺳﺎﺯﻱ توﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ.

در فایل زیر ابزار کانبان به صورت کاملا کاربردی آموزش داده شده است:

دانلود فایل

ارسال دیدگاه