پروژه های دانشجویی مقاله/ یادداشت

مقاله “تحلیل تاخیرات از دیدگاه مدیریتی”

تاخیرات از دید مدیریت

تاخیرات از دید مدیریت

مهندسی صنایع//  تاخیر عمل یا رویدادی است که زمان تعیین شده برای انجام فعالیتی مشخص را طولانی تر کند . تاخیرات به صورت طولانی تر شدن مدت انجام فعالیت ها و یا به تعویق افتادن تاریخ شروع آنها ظاهر می شوند یا به عبارت دیگر هر گونه ناکامی در تکمیل فعالیت در زمان برنامه ریزی شده تاخیر زمانبندی را حاصل خواهد نمود.
البته باید همواره بر این امر واقف بود که عدم تحقق برنامه برای هر فعالیت مجزا می تواند ناشی از تاخیر مجرد آن فعالیت یا متاثر از تاخیر فعالیتهای پیش نیاز آن فعالیت بوجود آید.

به عبارت دیگر تاخیر هر فعالیت لزوما تاخیر پروژه را به همراه نخواهد داشت.واریانس بین زمان پیش بینی شده تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آنرا تاخیر پروژه گویند.

این تاخیر با مجموع تاخیرات فعالیتهای موجود بر مسیر بحرانی برابر خواهد بود.شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد کننده تاخیرات، منشا بروز تاخیرات و نقش هر کدام در تاخیر کل پروژه را آنالیز تاخیرات می نامیم.

تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیرقابل انکار است. مطالعات نشان می دهد که اغلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با افزایش زمان مواجه  می شوند. به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود.
بررسی علل تاخیر در پروژه های ساخت و اندیشیدن تدابیری در جهت کاهش آنها مسئل های جدی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

در مقاله زیر به تحلیل تاخیرات یک پروژه از دیدگاه مدیریتی پرداخته شده است:

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

ارسال دیدگاه