جزوه آموزشی مقاله/ یادداشت

تخصیص قابلیت اطمینان به روش الگوریتم حداقل تلاش

روش الگوریتم حداقل تلاش

تخصیص قابلیت اطمینان به روش الگوریتم حداقل تلاش

در این مجموعه به ارائه روش « الگوریتم حداقل تلاش » جهت تخصیص قابلیت اطمینان در قالب فایل ارائه ، مقالات و مراجع مرتبط و فایل اکسل این روش ، پرداخته شده است.

دانلود جزوه + فایل اکسل 

ارسال دیدگاه