جزوه آموزشی

جزوه مدیریت تغییر و تحول

مدیریت تغییر و تحول

مدیریت تغییر و تحول:

قبل از وارد شدن به جزئیات مدیریت تحول، مناسب است که برنامه های مختلفی کهدرمورد تغییر بکار می رود و رهیافت های گوناگون برای تغییر را بشناسیم. سازمانها به تغییرات ناشی از چالشهای مربوط به تکنولوژی های نو، رقبای جدید، بازارهای جدید و تقاضا برای عملکرد بهتر بوسیله برنامه های مختلف عکس العمل نشان می دهند.

دانلود جزوه مدیریت تغییرو تحول – دانشگاه شریف

 

 

ارسال دیدگاه