ویدیو

قدمهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان

مدلسازی فرآیندهای سازمان

مدلسازی فرآیندهای سازمان

دراین فایل ویدئویی قدمهای اصلی موردنیاز جهت مدلسازی فرآیندهای سازمان تشریح گردیده است. استاندارد BPMN2 به عنوان استاندارد مبنا جهت مدلسازی فرآیندها و ازطریق نرم افزار ویژوال پارادایم انجام گرفته است.

قدمهای اصلی مدلسازی فرآیندهای سازمان:

ارسال دیدگاه