بخش نرم افزاری ویدیو

اهمیت و کاربرد نرم افزار در BPM

کاربرد نرم افزار در BPM

در این فیلم سعی گردیده است به کاربرد نرم افزار در چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار یا سازمان که بالغ بر ۲۲ نرم افزار می باشد، و همچنین زبانها و استانداردهای مدلسازی فرآیند، در فاز طراحی فرآیندهای سازمان اشاره گردد.

کاربرد نرم افزار در BPM:

لینک های مفید و مرتبط:
/مدرس: بهرام ناجدی

ارسال دیدگاه