جزوه آموزشی

PMO شش بار سریع تر از RCM

PMO نگهداری و تعمیرات نت

PMO چیست

معمولا نگهداری و تعمیرات (نت) بزرگترین ابزار کنترل هزینه در صنایع تجهیز محور میباشد. همچنین کارکرد تجاری حیاتی است که اثری مستقیم روی خروجی کارخانه، کیفیت تولید، هزینه تولید، ایمنی، و عملکرد زیست محیطی دارد.

به همین دلایل، نت در سازمانهای ممتاز خیلی مورد توجه است، نه تنها به عنوان پرهیز از هزینه ها، بلکه همراه با مهندسی قابلیت اطمینان، به عنوان اهرمی قدرتمند در کارکرد تجاری. لذا آن بازوی ارزشمندی برای مشارکت در توانمندی تجهیزات و بهبود مستمر سوددهی در نظر گرفته میشود.

چرخه نگهداری و تعمیرات (نت) عکس العملی

بسیاری سازمانهای نت با میزان زیادی از نت شکست یا عکس العملی مواجه هستند. نت عکس العملی مفرط باعث منفی شدن چرخه عملکرد میشود که به دیگر ابتکارات ارزشمند بهبود هم ضربه میزند و در بدترین حالت، تقریبا به محیطی کاملا عکس العملی منجر میشود. آن را میتوان کاملا ساده تشریح کرد.

وقتی شکستها بطور غیرمنتظره حادث میشوند، منابع صرف کار عکس العملی میشوند اما بده هزینه نت پیشگیرانه.PM به خاطر کسری منابع مصرف شده توسط شکستها از دست میرود. با از دست رفتن pm ، خرابیهای قابل پیشگیری بیشتری حادث میشوند و میزان نت عکس العملی بازهم افزایش می یابد. در بسیاریحالتها، ناچار به رفع موقتی خرابی میشوند و به خاطر ساعتها کار تحت فشار زیاد و رفع خرابیهای پشت سرهم روحیه نفرات متاثر میشود.

عکس کردن چرخه نگهداری و تعمیرات (نت) عکس العملی

چالش بسیاری شرکت ها خروج از سیکل نت عکس العملی است. به طور ذاتی، پاسخ این چال بده غلط درخواست بکارگیری منابع انسانی بیشتر است یا به دست آوردن دسترسی بهتر به تجهیزات نت. عموما، گزینده افزای منابع انسانی دست یافتنی نیست و تناوبهای نت تجهیزات نیز با عوامل خارج از اداره نت تحمیل میشوند. بنابراین تنها گزینه افزایش بهره وری یا اثر بخشی نفرات و استفاده بهتر از زمان اختصاص داده شده به نت موجود است.

پر واضح است “با تغییر هیچ چیز، چیزی تغییر نمی کند” توننی رببینوز، هرگز مفهومی بزرگتر از این در سازمانهای گرفتار شده در چرخه نت عکس العملی نبوده است.

دانلود فایل

ارسال دیدگاه