مقاله/ یادداشت

تاکتیک های افزایش مسئولیت پذیری کارکنان

مسئولیت پذیری کارکنان

تاکتیک های افزایش مسئولیت پذیری کارکنان:

مسئولیت پذیری یعنی تعهد به انجام کاری خاص و پذیرش عواقب مثبت یا منفی آن می باشد.

اینکه چرا افراد مسئولیت پذیرنیستند به موضوعات و موارد مختلفی از جمله تنبلی، ترس از شکست ، ترس از انتقاد و غیره مربوط می باشد که در این یادداشت مجال پرداختن به آن نیست.

زیربنای موفقیت هر فرد موفق قطعامسئولیت پذیری وی می باشد؛ انسانهای موفق قطعا انسانهای مسئولیت پذیری بوده و هستند.

 بسیاری از مدیران از عدم مسئولیت پذیری کارکنان گله و شکایت دارند که البته این موضوع در زمینه و ظرف سازمانی ایجاد کننده این معضل قابل تحلیل و آسیب شناسی است و راهکارهای اقتضایی خاص خود را می طلبد؛

 اما موارد ذیل می تواند بعنوان تاکتیک های عمومی افزایش مسئولیت پذیری بکار گرفته شود.

 به افراد کمک کنید تا یک چشم اندازی از تعالی را برای خود ترسیم کنند؛ افرادی که چشم انداز متعالی دارند،مسئولیت‌پذیرترند.

 از افراد انتظار عملکرد متعالی داشته باشید؛ سطح انتظارات عملکردی از کارکنان، تعیین کننده سطح مسئولیت پذیری آنهاست.

 برای اینکه کارکنانتان مسئولیت پذیرشوند، شما نیز بعنوان مدیر می بایست مسئولیت پذیربوده و در این زمینه الگوی نقش برای کارکنان تان باشید و بعنوان یک مدیر، خود را نیز متعهد به تعالی عملکرد بدانید.

 به مسئولیت پذیری پاداش دهید؛ جهت تقویت رفتارهای مسئولانه و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، از افراد مسئولیت پذیر قدردانی کرده و به آنها پاداش دهید.

 فرآیند و سیستم های مرتبط بامسئولیت پذیری در سطح شرکت را آسیب شناسی کنید و موانع مسئولیت پذیری سیستمی کارکنان را حذف نمایید.

 

ارسال دیدگاه