کتاب

کتاب آموزشی “چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک” در دو جلد

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مهندسی صنایع//  پیش فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودي هر واحد اقتصادي ایجاد ارزش براي ذینفعان خود میباشد. همه شرکت ها با عدم قطعیت روبه رو هستند، و یکی از چالش هاي مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد بطوریکه ارزش ثروت ذینفعان رشد یابد.

عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح میشود. مدیریت ریسک مدیر را قادر میسازد علیرغم وجود عدم قطعیت و ریسکها و فرصتهاي وابسته به آن، واحد اقتصادي را بصورت موثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد.
ارزش، زمانی حداکثر میشود که مدیریت، راهبرد و اهداف را براي ایجاد یک تعادل بهینه بین اهداف رشد و بازدهی با ریسکهاي مربوط تنظیم نماید، و بطور کارا و اثربخش منابع را در جهت دستیابی به اهداف واحد اقتصادي بکار گیرد. مدیریت ریسک در برگیرنده موارد زیر میباشد.
همسو کردن اشتهاي ریسک و راهبرد: مدیریت، اشتهاي ریسک واحد اقتصادي را در ارزیابی گزینه هاي راهبردي، تعیین اهداف
مربوط، و شرح و بسط ساز و کارهاي مدیریت و مهار ریسک هاي مربوطه بررسی میکند.

در این کتاب پس از ایجاد آشنایی با انواع ریسک های پیش روی سازمان ها به آموزش چگونگی مدیریت این ریسکها می پردازد.

دانلود فایل1

دانلود فایل2

ارسال دیدگاه