جزوه آموزشی کتاب

کتاب آموزشی “سرمایه گذاری در کسب و کار های نوپا”

کسب و کار های نوپا

کسب و کار های نوپا

مهندسی صنایع//  این مطالعه که از معدود مطالب انتشاریافته در این حوزه است، درپی بررسی موضوع سرمایه‌گذاری در حوزۀ کسب وکارهای نوپا (استارت آپها) است و می‌تواند نمایی کلی از وضعیت این بحث در کشور و منطقه به خوانندۀ محترم ارائه دهد.
نوپاها پدیده های تازۀ فضای کسب و کار، بر رسانه های دیجیتال و فناوری اطلاعات مبتنی هستند که با توجه به ایده های نو شکل می گیرند و با شتاب بسیاری رشد می کنند.

این شکل تازه از مشاغل، شیوه های خاص خود و زیست بوم(اکوسیستم) متفاوت و پرتحرکی دارد که این به واسطۀ، تحقق موفقیت و اندازه گیری آن،ممکن می‌شود.

در آغاز این مطالعه به تعریف این شرکت‌ها که در ادبیات جهانی به استارت آپ مشهورند، پرداخته و اهمیت و ابعاد اقتصادی تأثیر و حضور آن،ذکر شده است. پس از آن با اشاره به زیست بوم خاص آنها، اضلاع آن معرفی و بر اهمیت توسعه و رشد متوازن آن تأکید میشود. سپس به معرفی انواع سرمایۀ پدر حوزۀ نوپاها پرداخته شده است.

سرمایه گذاری در نوپا به شیوه های مختلف جذب می شود. در مرحلۀ نخست معمولاً نوپاها با هزینۀ شخصی خود یا خانواده، خودگردانی می شوند.
آنها در مرحلۀ بعد و با پیشتر رفتن کار، به سرمایۀ بیشتری نیاز دارند تا از طریق افراد سرمایه گذار علاقه مند به این حوزه که به آنها انجل یا فرشتۀ سرمایه گذار می گویند، این سرمایه فراهم شود.

این مجموعه معمولاً از میان کارآفرینان موفق، مدیران شرکت ها و مؤسسات حوزه های مرتبط، همچنین سرمایه داران علاقه مند به ریسک و درآمدهای بالا تشکیل می شوند.

این مجموعه ها هزینۀ رشد و نهایی شدن کسب وکار نوپا را فراهم می کنند. در این بخش شیوۀ جذب سرمایه گذاری جمعی نیز معرفی و نمونه هایی از آن، به اختصار بررسی می شد.
مرحلۀ بعد، مرحلۀ حضور سرمای هگذاران حرف های است که در قالب مؤسسات، شرکتها یا صندوقهای سرمایه گذار به شکل حرف های به سرمایه گذاری ریسک پذیر در حوزۀ شرکت های نوپای دارای افق رشد بالا می‌پردازند.

دانلود فایل

ارسال دیدگاه