پروژه های دانشجویی جزوه آموزشی

پاورپوینت آموزش متد ANP

ANP

متد ANP:

مهندسی صنایع// ANP یک تئوری ریاضی است که به طور سیستماتیک با انواع وابستگی ها سر و کار داشته و به طور موفقیت آمیزی درزمینه های گوناگون به کار گرفته شده است. فرآيند تحليل شبكه اي را مي توان كاملترين روش تصميم گيري چند معياره ناميد كه تاكنون ارائه شده است .

ساعتي در سال 1996 روشي را براي تصميم گيري چند معياره ارائه كرده است كه اين روش به اختصارفرآيند تحليل شبكه ياANP ناميده شده و هدف از ارائه آن ساختن مدلي میباشد كه از طريق آن بتوان مسائل پيچيده تصميم گيري چند معياره را به صورت اجزاءكوچك تر تجزيه نمود و به واسطه مقدار دهي معقولانه به اجزاء ساده تر و سپس ادغام اين مقادير تصميم گيري نهایی را انجام داد.

روشANPشكل توسعه يافته اي از AHP است كه قادر است همبستگي ها و بازخورهاي موجود بين عناصر مؤثر در يك تصميم گيري را مدل سازي نموده و تمامي تأثيرات دروني اجزاي مؤثر در تصميم گيري را منظور و وارد محاسبات نمايد، لذا به واسطه اين ويژگي اين تكنيك متمايز و برتر از مدل های قبلي مربوطه مي باشد .

در فرايند تحليل سلسله مراتبي روابط بين سطوح تصميم مختلف تصميم گيري يك طرفه در نظر گرفته مي شود. مزيت اصلي روش مذكو ر اين است كه سنجش‌سنجهاي مختلف براساس روابط آنها و نه سلسله مراتب انجام مي شود.

اگر چه فرايند تجزيه و تحليل شبكه اي نيز يك مقياس اندازه گيري نسبي مبتني بر مقايسات زوجي را به كار مي گيرد، اما مانند فرايند تحليل سلسله مراتبي يك ساختار اكيداً سلسله مراتبي را به مسأله تحميل نمي كند، بلكه مسأله تصميم گيري را با به كارگيري ديدگاه سيستمي توأم با بازخورد مدلسازی مي كند.

از جمله مفروضات فرايند تحليل سلسله مراتبي اين است كه بخش ها و شاخه هاي بالاتر سلسله مراتب ، مستقل از بخش ها وسطوح پايين تر ميباشند.

درصورتي كه در بسياري ازتصميم گيري ها نميتوان عناصر تصميم را به صورت سلسله مراتبی و مستقل از يكديگر مدل سازي كرد.

از اين رو براي حل چنين موضوعي، عناصر مختلف را به يكديگر وابسته مي سازند و ساعتي پيشنهاد مي كند كه از تكنيك فرايند تحليل شبكه اي استفاده شود.

در این فایل به تفاوت های اصلی ANP با دیگر روش ها و متد حل مسئله با استفاده از این روش در قالب یک مدل اجرا شده ارائه می شود:

دانلود فایل

 

ارسال دیدگاه