مقاله/ یادداشت

ارائۀ یک الگوریتم رقابت استعماری کارآمد برای حل مسئله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

مسئله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

نویسندگان
ایمان پناهی1؛ نسیم نهاوندی  2
1دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس
2دانشیار دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت‌مدرس
چکیده
در این مقاله، الگوریتم جدیدی براساس چارچوب الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع ارائه می­شود. در این مسئله، فعالیت‌های پروژه با توجه به محدودیت‌های منابع و روابط پیش‌نیازی، به‌گونه‌ای زمان‌بندی می‌شوند که زمان پروژه حداقل شود. در الگوریتم پیشنهادی، به‌منظور مدل‌سازی عملگر جذب، از عملگر تقاطع یکنواخت استفاده شده و برای جلوگیری از همگرایی ناقص الگوریتم، دو عملگر انقلاب یک­نقطه‌ای و چندنقطه‌ای پیشنهاد شده است. همچنین به­منظور جست­وجوی بهتر فضای جواب، دو الگوریتم بهبود پیشرو- پس­رو و الگوریتم جست‌وجوی محلی مبتنی­بر جایگشت به­کار رفته است. پارامترهای الگوریتم، به‌وسیلۀ طراحی آزمایش تاگوچی تنظیم و کارایی الگوریتم با حل مجموعه مسائل PSPLIB ارزیابی شده است. نتایج محاسبات و مقایسۀ آن‌ها با الگوریتم‌های موجود نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی، قابلیت یافتن جواب‌های نزدیک به بهینه در مسائل کوچک و تولید جواب‌های رقابتی در مسائل بزرگ را دارد.
کلیدواژه ها
الگوریتم بهینه‌سازی؛ الگوریتم رقابت استعماری؛ مسئلة زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع
موضوعات
تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه

دانلود مقاله

ارسال دیدگاه