جزوه آموزشی

راهنمای استقرار و نظام مدیریت ایمنی

مدیریت ایمنی

استقرار و نظام مدیریت ایمنی:

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻼﻳﻪ دار ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫـﺎی ﻧـﻮین ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻮﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ داده و از ﻫﻴﭻ ﺗﻼﺷﻲ در این راﺳﺘﺎ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ، ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎی اﻳﻤﻨﻲ، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﻌﺎل در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﺣﻀﻮر داﺋﻤـﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد وﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑـﺎ ﺟﻬـﺶ آﻏـﺎز ﺷـﺪه در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ، ﺿـﺮورت ﻫـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻠـﻮم ﻧـﻮﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘرل ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣـﺪﻳﺮان ارﺷـﺪ را ﺑـﺮآن داﺷـﺖ ﺗـﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳـﺖ وﻳـﮋه ا ی را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ واﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﺟﺮا در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً پس از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎی ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه ﻧﻈـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ HSE ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﻟﮕـﻮی ﻛﺎﻣـﻞ ﻛﺎرﺑﺮدی در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و معرفی شد.

دانلود فایل

ارسال دیدگاه