مقاله/ یادداشت

زمان‌بندی تولید و حمل‌ و نقل و تخصیص سفارش‌ها در زنجیرۀ تأمین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد علی بهشتی نیا ۱؛ امیر قاسمی۲؛ معین فرخ نیا۲
۱استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان
۲دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه سمنان
چکیده
 این پژوهش مسئله زمان‌بندی در زنجیره تأمین دو مرحله‌ای را بررسی می‌کند. مرحله اول شامل تأمین‌کنندگان، مرحله دوم شامل ناوگان حمل‌ونقل کالاها به یک شرکت تولیدکننده محصولات نهایی است. هدف تخصیص سفارش‌ها به تأمین‌کنندگان، تعیین توالی تولید در تأمین‌کنندگان، تخصیص سفارش‌ها به وسایل نقلیه و تعیین اولویت حمل سفارش‌ها از طریق وسایل نقلیه به‌منظور کمینه‌کردن مجموع زمان‌های پردازش و حمل است. این مسئله تاکنون در ادبیات موضوع بررسی نشده است. ابتدا مدل ریاضی به‌صورت برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط ارائه می‌شود. به‌منظور حل مسئله، یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی ارائه می‌شود که تلفیق جدیدی از الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید را درنظر می‌گیرد. الگوریتم به‌منظور ارزیابی کیفیت با یکی از الگوریتم‌های مطرح‌شده در ادبیات موضوع، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبیه‌سازی تبرید به‌صورت مجزا مقایسه می‌شود. مقایسه نتایج نهایی محاسبات الگوریتم‌ها بیانگر برتری الگوریتم تلفیقی در مقایسه با الگوریتم‌های مورد مقایسه است.
کلیدواژه ها
الگوریتم ژنتیک؛ الگوریتم شبیه‌سازی تبرید؛ برنامه‌ریزی حمل‌ونقل؛ زمان‌بندی؛ زنجیره تأمین
موضوعات
لجستیک، زنجیره تامین و کنترل موجودی
مراجع
۱- Chang, Y. and Lee, C. (2004). “Machine scheduling with job delivery coordination”, European Journal of Operational Research, Vol. 158, No. 2, PP. 470– ۴۸۷٫
 ۲- Li, H. and Womer K. (2008). “Modeling the supply chain configuration problem with resource constraints”, International Journal of Project Management, Vol. 26, No. 6, PP. 646– ۶۵۴٫
۳- Sawik, T. (2009). “Coordinated supply chain scheduling”, Int. J. Production Economics, Vol. 120, No. 2, PP. 437– ۴۵۱٫
۴- Zegordi, S. H. and Beheshti Nia, M. (2009). “Integrating production and transportation scheduling in a two-stage supply chain considering order assignment”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 44, No. 9-10, PP. 928- 939.
۵- Averbakh, I. (2010). “On-line integrated production–distribution scheduling problems with capacitated deliveries”, European Journal of Operational Research, Vol. 200, No. 2, PP. 377– ۳۸۴٫
۶- Scholz-Reiter, B., Frazzon, E. M. and Makuschewitz, T. (2010). “Integrating manufacturing and logistic systems along global supply chains”, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, Vol. 2, No. 3, PP. 216– ۲۲۳٫
۷- Bhatnagar, R., Mehta, P. and Teo, C. C. (2011). “Coordination of planning and scheduling decisions in global supply chains with dual supply modes”, Int. J. Production Economics, Vol. 131, No. 2, PP. 473– ۴۸۲٫
۸- Yeung, W., Choi, T. and Cheng, T. C. E. (2011). “Supply chain scheduling and coordination with dual delivery modes and inventory storage cost”, Int. J. Production Economics, Vol. 132, No. 2, PP. 223–۲۲۹٫
۹- Mehravaran, Y. and Logendran, R. (2012). “Non-permutation flow shop scheduling in a supply chain with sequence-dependent setup times”, Int. J. Production Economics, Vol. 135, No. 2, PP. 953– ۹۶۳٫
۱۰- Osman, H. and Demirli, K. (2012). “Economic lot and delivery scheduling problem for multi-stage supply chains”, Int. J. Production Economics, Vol. 136, No. 2, PP. 275– ۲۸۶٫
۱۱- Averbakh, I. and Baysan, M. (2013). “Approximation algorithm for the on-line multi-customer two-level supply chain scheduling problem”, Operations Research Letters, Vol. 41, No. 6, PP. 710– ۷۱۴٫
۱۲- Kabra, S., Shaik, M. A. and Rathore, A. S. (2013). “Multi-period scheduling of a multi-stage multi-product bio-pharmaceutical process”, Computers and Chemical Engineering, Vol. 57, No. 1, PP. 95– ۱۰۳٫
۱۳- Shaik, M. A. and Floudas, C. A. (2007). “Improved unit-specific event-based continuous-time model for short-term scheduling of continuous processes: Rigorous treatment of storage requirements”, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 46, No. 6, PP. 1764– ۱۷۷۹٫
۱۴- Ullrich, C. A. (2013). “Integrated machine scheduling and vehicle routing with time windows”, European Journal of Operational Research, Vol. 227, No. 1, PP. 152– ۱۶۵٫
۱۵- Thomas, A., Venkateswaran, J., Singh, G. and Krishnamoorthy, M. (2013). “Resource constrained scheduling problem with multiple independent producers and a single linking constraint: A coal supply chain example”, European Journal of Operational Research, Vol. 236, No. 3, PP. 946– ۹۵۷٫
۱۶- Selvarajah, E. and Zhang, R. (2014). “Supply chain scheduling at the manufacturer to minimize inventory holding and delivery costs”, Int. J. Production Economics, Vol. 147, No. 1, PP. 117– ۱۲۴٫
۱۷- Holland, J. H. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press, Ann Arbor.
۱۸- Kirkpatrick, S., Gelatt Jr, C. D., Vecchi, M. P. (1983). “Optimization by Simulated Annealing”, Science, Vol. 220, No. 4598, PP. 671– ۶۸۰٫
 

دانلود اصل مقاله

دانلود فایل

ارسال دیدگاه