جزوه آموزشی

جزوه ی تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT

سـازمـانها و مؤ سساتی که ناگزیر از رقابت و تلاش برای بقا در محیطهای به شدت مـتـلاطـم ، بـی ثـبـات و در حـال تـغـیـیـر و تـحـول انـد، بـرای رویـارویـی بـا عوامل و رخدادهای محیطی تاءثیرگذار بر فعالیت های خود، با دو رویکرد و مکتب مدیریتی عمده مواجه اند:

یـکـی مـکـتـب توصیفی انطباقی که برخوردی انفعالی و اقتضایی با این تحولات دارد و دیـگـری مـکـتـب پـیـش تـدبـیـری کـه بـرخـوردی فـعـال بـا عوامل محیطی را تجویز می کند.

روش تحلیل راهبردی (swot) به توصیه مکتب پیش تدبیری و برای شناسایی و تدوین راهـبـردهـای بـهـیـنـه بـرای سـازمـانـهـا بـه کـار مـی رود.

یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT می باشد. آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان  با فرصت‌ها و تهدید‌های برون سازمان است. برای این منظور در چهار حالت کلی SO، WO، ST، WT، پیوند داده‌ می‌شوند و گزینه‌های استراتژی از بین آنها انتخاب  ‌می‌شوند. 

حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت ، Weakness به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است.

دانلود جزوه 

ارسال دیدگاه