شناخت مهندسی صنایع ویدیو

کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت سینما

مهندسی صنایع در صنعت سینما

مهندسی صنایع در صنعت سینما

سخنرانی دکتر اکبری جوکار عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف در خصوص کاربردهای مهندسی صنایع در صنعت سینما – در محل خانه سینما

ارسال دیدگاه