جزوه آموزشی

دانلود جزوه ی ارزیابی کار و زمان

جزوه ی ارزیابی کار و زمان

ارزیابی کار و زمان

ارزیابی کار و زمان از زیربنایی ترین و اساسی ترین دروس رشته مهندسی صنایع و پیش نیاز یک شاخه مهم از دروس این رشته ،طرحریزی واحد های صنعتی می باشد. دانشی است که در کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی جهت بالابردن بهره وری در فرآیند, مورد نیاز مهندسین صنایع می باشد. بدون تردید تحقق شعار”تا بهتر هست خوب کافی نیست”توسط کارسنجی امکان پذیر است.

اهداف یادگیری درس:

  • آشنایی با مفاهیم مطالعه کار مانند بهره وری و اثربخشی
  • آشنایی با ابزارهای ثبت روش کار و طراحی آنها در طی پروژه عملی
  • یادگیری تکنیک های بالانس خط تولید و ایجاد بهبود در خطوط تولیدی کارخانجات
  • آشنایی با تفکر سیستمی و دیدگاه کل نگر در سیستمهای تولیدی
  • یادگیری انواع روش های زمانسنجی و انجام آن در کارخانجات تولیدی
  • آشنایی با فضای کارخانجات تولیدی و آماده سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار مهندسی صنایع 

 

دانلود جزوه 

ارسال دیدگاه