تجزیه و تحلیل سیستم صف بخش اورژانس بیمارستان

(دیدگاه 1 کاربر)

15,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم صف بخش اورژانس بیمارستان کوثر

توضیحات

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺻﻒﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎر و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻒ ﻣﺸﺘﺮی و ﺧﺪﻣﺖدﻫﻨﺪه دو ﻃﺮف ﯾﮏ ﺻﻒ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﺗﺌﻮری ﺻﻒ، ﻣﺸﺘﺮی ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺑﺰاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺧﺪﻣﺖ دﻫﻨﺪه ﻧﺎم دارد.

ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺻﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد اورژانس بیمارستان می­باشد که در این پروژه به بررسی به بررسی سیستم صف در اورژانس می­پردازیم.

محل انجام پروژه در بیمارستان کوثر به آدرس: گیلان-آستانه اشرفیه-خیابان نواب صفوی است. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﻒ و ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ آن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰاﻫﺎی آﻣﺎری و دادهﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ آﻣﺎری زﻣﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺼﯿﺼﻪﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻒ، ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آن را ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺻﻒ، ﺗﻄﺎﺑﻖ دﻫﯿﻢ.

در ﮔﺎم آﺧﺮ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. طریقه جمع آوری داده­ها در این پروژه به صورت تصادفی، در بازه­ی یک هفته شنبه تا پنج شنبه است.

پس از خرید این مجموعه لینک دانلود به شکل آنی برای شما نمایان می گردد و به ایمیل شما نیز ارسال می گردد. فایل دانلود شده شامل موارد زیر است:

  • Word

در صورت بروز هرگونه مشکل به آیدی تلگرام ما پیام دهید؛ 

ارسال پیام

1 دیدگاه برای تجزیه و تحلیل سیستم صف بخش اورژانس بیمارستان

  1. حسین

    خیلی خوب بود مرسی

    • محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

      سلام. ارادتمندیم. خوشحالیم که خوب بوده براتون

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…