مقاله/ یادداشت

یک الگوریتم ژنتیک کارا برای مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن مهارت تیم های کاری

مسأله مسیریابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مرتضی کیانی۱؛ هانی صیدگر۱؛ ایرج مهدوی ۲؛ رضا توکلی مقدم۳
۱کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
۲استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علوم و فنون مازندران
۳استاد دانشکده مهندسی صنایع و مرکز پژوهشی بهینهسازی، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش، مدل ریاضی جدیدی برای مسئله ترکیبی نیروی انسانی- مسیریابی وسایل نقلیه، با درنظرگرفتن تیم‌هایی با سطوح مختلف مهارت به‌عنوان عوامل خدمت­دهنده، ارائه شده است. وجود تیم‌هایی با مهارت‌های متفاوت، موجب انجام کارهای مختلف مشتریان در زمان و هزینه‌های متفاوت و افزایش انعطاف‌پذیری برنامه‌ریزی می‌شود. جابه­جایی این تیم‌ها با استفاده از گروهی از وسایل نقلیه با سرعت و هزینه‌های متفاوت انجام می‌شود و برای ارائه خدمت به هریک از مشتریان، موعد خاصی درنظر گرفته شده است. تابع هدف مسئله، کمینه‌سازی هزینه‌های کل خدمت‌دهی از طریق تیم‌ها، جابه­جایی وسایل نقلیه و جریمه دیرکرد است. برای حل مسئله، از الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ذرات انبوه استفاده شده و پارامترهای آن به­روش تاگوچی تنظیم شده است. نتایج بیانگر کارایی مطلوب الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در کیفیت جواب‌ها و زمان محاسباتی است.
کلیدواژه ها
الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات؛ الگوریتم ژنتیک؛ مسیریابی وسایل نقلیه؛ مهارت تیم‌ها؛ نیروی انسانی
موضوعات
طراحی سیستم های صنعتی و االگوریتم های فراابتکاری
مراجع
۱- Dantzig, G. B. and Ramser, J. H. (1959). “ The truck dispatching problem.” Management Science, Vol. 6, No.1 , 80-91.
۲- Bohoris, G.A. and Thomas, J. A. (1998). “A heuristic for vehicle routing and manpower Planning. ” Industrial Applications of Combinatorial Optimization, Vol.16, No.1, 256–۲۷۱٫
۳- Lim, A., Rodrigues, B. and Song, L. (2004). “ Manpower allocation with time windows.” Journal of the Operational Research Society, Vol. 55, No. 11, 1178–۱۱۸۶٫
۴- Li, Y., Lim, A. and Rodrigues, B. (2005). “Manpower Allocation with Time Windows and Job-Teaming Constraints. ” Naval Research Logistics, Vol.52, No.4, 598–۶۱۰٫
۵- Dohn, A., Kolind, E. and Clausen, J. (2009). “The manpower allocation problem with time windows and job-teaming constraints: A branch-and-price approach.” Computers & Operations Research, Vol.36, No.4,1145-1157.
۶- Bredstrom, D. and Ronnqvist, M. (2008). “Combined vehicle routing and scheduling with temporal precedence and synchronization constraints.” European Journal of Operational Research, Vol.191, No.1, 212-221.
۷- Kim, B.I., Koo, J. and Park, J. (2010). “The combined manpower-vehicle routing problem for multi-staged services. ” Expert Systems with Applications, Vol. 37, No.12, 8424–۸۴۳۱٫
۸- Laurent, B. and Hao, J. (2007). “Simultaneous vehicle and driver scheduling: A case study in a limousine rental company. ” Computers & Industrial Engineering, Vol.53, No.3, 542-558.
۹- Zapfel, G. and Bogl, M. (2008). “Multi-period vehicle routing and crew scheduling with outsourcing options. ” International Journal of Production Economics, Vol. 113, No.2, 980-996.
۱۰- Hollis,B., Forbes, M. and Douglas, B. (2006). “Vehicle routing and crew scheduling for metropolitan mail distribution at Australia post. ”European Journal of Operational Research, Vol.173, No.1, 133-150.
۱۱- Drexl, M., Rieck, J., Sigl, T. and Berning, B. (2013). “Simultaneous vehicle and crew routing and scheduling for partial and full load long-distance road transport.” BuR – Business Research, Vol.۶, No.2, 242-264.
۱۲- Rasmussen, M.S., Justesen, T., Dohn, A. and Larsen, J. (2012). “The home care crew scheduling problem: Preference-based visit clustering and temporal dependencies.”European Journal of Operational Research, Vol.. ۲۱۹, No.3, 273–۲۸۹٫
۱۳- Thomsen, K. (2006).Optimization on home care, Informatics and Mathematical Modelling.
۱۴- Bertels, S. Fahle, T. (2006). “A hybrid setup for a hybrid scenario: Combining Heuristics for the home health care problem.” Computers & Operations Research, Vol.33, No.10, 2866–۲۸۹۰٫
۱۵-Dohn, A., Rasmussen, M.S. and Larsen, J. (2011). “The vehicle routing problem with time windows and temporal dependencies.” Networks. Vol.58,  No. 4, 273–۲۸۹٫
۱۶- Holland, J.H.(1975). Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence, MIT Press, Cambridge. (2ndedition in 1992).
۱۷- Gen, M. and Cheng, R. (1997). “Genetic Algorithms & engineering design.” A Wiley Inter Science Publication.
۱۸- Taguchi, G. (1986).“Introduction to quality engineering.” White Plains: Asian Productivity Organization.
۱۹- Solomon, M.M. (1987). “Algorithms for the vehicle routing and scheduling problem with time window constraints.”  Operation Research, Vol. 35, No.2, 254-265.

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

چون همیشه به حل مسئله و عارضه‌یابی علاقه داشته‌ام، عاشق ماجراجویی در دنیای فرایندی شدم. دلیل این انتخابم را در صحبت‌های آقای دمینگ می‌توان یافت که می‌گوید: 85 درصد مشکلات سازمان، نتیجه فرآیندها، ساختار و مکانیزم‌های کنترل است. گویا در این دنیا، چیزهای زیادی برای بهبود وجود دارد!
البته برحسب نیازم، برای رشد کسب و کارهایی که در آن بوده‌ام، دانش و تجربه خوبی در مارکتینگ نیز دارم :)

ارسال دیدگاه