کتاب

دانلود رایگان کتاب بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ به زبان فارسی

کتاب بازاریابی کاتلر و آرمسترانگ

کتاب بازاریابی کاتلر

فیلیپ کاتلر را بسیاری از صاحب نظران به عنوان پدر بازرگانی نوین میشناسـند. اوج نبوغ او در تـدریس مفـاهیم نـوین بازاریابی را می توان در کتاب اصول بازاریابی دید.

او پروفسور ممتاز مورد تأیید اس. سی. جانسون اند سـان در زمینـه بازاریابی بین الملل بوده و در دانشکده مدیریت کلوگ دانشگاه نورت وِست تدریس میکند. او مدرک کارشناسی ارشـد را از دانشـگاه شیکاگو و مدرک دکترا را از دانشگاه ام آی تی در زمینه اقتصاد دریافت کـرد.

کتاب بازاریابی کاتلر معـروفتـرین و پـر اسـتفاده تـرین کتـاب در دانشکدههای مدیریت است. او بیش از ۲۰کتاب موفق دیگر و بالغ بر ۱۰۰مقاله در نشریات معتبر به چاپ رسـانده اسـت.

 

بازاریابی چیست؟

بازاریابی در یک کلام، مدیریت رابطه سودمند با مشتری است. هدف بازاریابی ایجاد ارزش برای مشتری و جذب ارزش در ازای ارزش ایجاد شده است. در بین فعالیتهای مختلف کسب و کار، بیش از همه بازاریابی با مشتری سر و کار دارد. بعضی افراد تصور می کنند که بازاریابی تنها تبلیغ کردن و فروش است. اما ما هر روزه با پیام های بازرگانی تلویزیونی، نام های پستی، آگهی های تبلیغاتی در روزنامه ها و اینترنت بمباران می شویم؛ بنابراین فروش و تبلیغات تنها قسمت نمایان روشهای بازاریابی است که همچون یک قطعه یخ شناور، نیمه نمایان آن بسیار کمتر از کل آن می باشد.

در بین فعالیتهای مختلف کسب و کار، بیش از همه بازاریابی با مشتری سر و کار دارد. با اینکه به زودی بازاریابی را بـا جزئیـات بیشتری تعریف خواهیم کرد، اما سادهترین تعریف در یک جمله میتواند اینگونه باشـد: بازاریـابی، مـدیریت رابطـه سـودآور بـا مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلـب رضـایت آنها است.

در تعریفی جامع تر، بازاریابی فرآیندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن، هر فرد نیازها و خواسته های خـود را از طریق تبادل ارزش با دیگران برآورده میسازد. به زبانی ساده تر، بازاریابی شامل ایجاد رابطهای تبادلی و پـر ارزش بـا مشـتری است. بنابراین، ما بازاریابی را بدین صورت تعریف میکنیم: بازاریابی فرایندی است که در آن شرکت برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار کند تا بتواند در عوض از مشتری ارزش دریافت کند.

دانلود کتاب بازاریابی کاتلرو آرمسترانگ به زبان فارسی

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه