جزوه آموزشی

جزوه ابزارهای کنترل کیفیت با استفاده از نرم افزار اکسل

ابزارهای کنترل کیفیت

ابزارهای کنترل کیفیت

فرآیندھا معمولاً با نمونه گیری در فواصلی منظم، نظارت می شوند. این مقادیر نمونه ھا، معمولاً بر روی یک نمودار نشان داده می شوند که نمودار کنترل فرآیند نام دارند که معمولاً یا با میانگین و یا با انحراف معیار نشان داده می شوند. نمودارھای کنترل فرآیند برای این منظور طراحی شده اند که بتوانند در درازمدت تغییر میانگین (یا انحراف معیار) را تشخیص دھند تا شرکت ھا بتوانند این تغییرات را مورد بررسی قرار دھند و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی را انجام دھند.

ما در این جزوه نحوه کار کردن با نمودارھای میانگین و نمودارھای انحراف معیار را شرح می دھیم و ھمچنین داده ھای وصفی را با استفاده از نمودارھای کنترل مورد بررسی قرار خواھیم داد. ھر کدام از این نمودارھا به سادگی میتوانند به وسیله اکسل ایجاد شوند.

دانلود جزوه ابزارها کنترل کیفیت با استفاده از نرم افزار اکسل 

 

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه