جزوه آموزشی

دانلود جزوه ی آمار مهندسی

جزوه ی آمار مهندسی

جزوه ی آمار مهندسی

آمار مهندسی  یکی از شاخه‌ های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد.

سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی

۱- انالیز ترکیبیاصل ضرب (اصل شمارش)
ترتیب
ترکیب
مدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها

۲- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریف
احکام عمومی تابع احتمال
تابع احتمال یکنواخت
احتمال شرطی
قانون ضرب احتمالات
قضیه بیز
استقلال پیشامدها

۳- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفی
تابع احتمال
تابع توزیع تجمعی c.d.f
امید ریاضی (میانگین)
متغیرهای تصادفی توام
تابع مولد گشتاورها

۴- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسسته
توزیع‌های مهم پیوسته
توزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تکنیک تابع مولد گشتاورها)

۵- برآوردکننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریف
روش‌های یافتن براوردکننده‌ها
خواص براوردکننده‌ها
توزیع‌های نمونه‌ای

۶– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ای
انواع براورد فاصله‌ای برای میانگین
انواع براورد فاصله‌ای برای واریانس
انواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولی
براورد حجم نمونه
ازمون فرض
انواع ازمون‌های اماری

۷- رگرسیونرگرسیون خطی ساده
روش کمترین مربعات
رگرسیون در جامعه نرمال
ضریب همبستگی

۸- آنالیز واریانسانالیز واریانس یک‌طرفه
انالیز واریانس دوطرفه

۹– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشکیل جدول فراوانی
پارامترهای مرکزی
پارامترهای پراکندگی
ضریب چولگی

دانلود جزوه آمار مهندسی استاد عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

ارسال دیدگاه