دسته بندی -ویدیو

ویدیو

ویدیو؛ چرا BPMS؟

محورهای اصلی این فیلم عباتند از: جایگاه BPMS در مدیریت فرایند – داستان BPMS – سازمان...