دسته بندی -مقاله/ یادداشت

مقاله/ یادداشت

سکوت سازمانی

اگر به افراد فرصت دهیم و از آن‌ها حمایت کنیم، همه می‌توانند نوآوری کنند. نهایی‌ترین سنگر بوروکراسی...