دسته بندی -کتاب

کتاب

کتاب اقتصاد مدیریت

یکی از مهمترین خصلتهای مورد نیاز برای مدیر، توانایی وی در تصمیم گیری هاست و در اینجاست که اقتصاد...