پروژه های دانشجویی مقاله/ یادداشت

مقاله “تحلیل تاخیرات از دیدگاه مدیریتی”

تاخیرها

مهندسی صنایع//  تاخیر عمل یا رویدادي است که زمان تعیین شده براي انجام فعالیتی مشخص را طولان یتر کند . تاخیرات به صورت طولانی تر شدن مدت انجام فعالیت ها و یا به تعویق افتادن تاریخ شروع آنها ظاهر می شوند یا به عبارت دیگر هر گونه ناکامی در تکمیل فعالیت در زمان برنامه ریزي شده تاخیر زمانبندي را حاصل خواهد نمود.
البته باید همواره بر این امر واقف بود که عدم تحقق برنامه براي هر فعالیت مجزا می تواند ناشی از تاخیر مجرد آن فعالیت یا متاثر از تاخیر فعالیتهاي پیش نیاز آن فعالیت بوجود آید. به عبارت دیگر تاخیر هر فعالیت لزوما تاخیر پروژه را به همراه نخواهد داشت.واریانس بین زمان پیش بینی شده تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آنرا تاخیر پروژه گویند.  این تاخیر با مجموع تاخیرات فعالیتهاي موجود بر مسیر بحرانی برابر خواهد بود.شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد کننده تاخیرات، منشا بروز تاخیرات و نقش هر کدام در تاخیر کل پروژه را آنالیز تاخیرات می نامیم.

تاخیر در پروژه ها به دلیل پیچیدگی خاص آنها امري غیرقابل انکار است. مطالعات نشان می دهد که اغلب پروژه هاي بزرگ ساخت در دنیا با افزایش زمان مواجه  می شوند. به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجراي پروژه، افزایش زمان اجرا اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود.
بررسی علل تاخیر در پروژه هاي ساخت و اندیشیدن تدابیري در جهت کاهش آنها مسئل هاي جدي است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است.

در مقاله زیر به تحلیل تاخیرات یک پروژه از دیدگاه مدیریتی پرداخته شده است:

دانلود فایل

درباره نویسنده

فاطمه انتظار

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران.
دارای سابقه برنامه ریزی تولید پوشاک در گروه کارخانجات هپی لند (منطقه آزاد انزلی).
پژوهش در زمینه ارزیابی عملکرد برونسپاری در سازمان ها.
انجام پروژه ارزیابی کارو زمان در کارخانه سیمکو لاهیجان.
انجام پروژه صف در کانون بازنشستگان شهرستان رشت و ارائه پیشنهادات اجرایی.

نظر داد