جزوه آموزشی

دانلود جزوه ی آمار مهندسی

جزوه ی آمار مهندسی

جزوه ی آمار مهندسی

آمار مهندسی  یکی از شاخه‌ های نوین دانش آمار ریاضی می‌باشد که مباحث آن بیشتر برای امور کاربردی و عملی پیش بینی شده‌است. آمار مهندسی شامل مباحث متغیرهای تصادفی، احتمالات و پیشامدهای تصادفی و آزمون فرض می‌باشد.

سرفصل های درس آمار و احتمالات مهندسی

۱- انالیز ترکیبیاصل ضرب (اصل شمارش)
ترتیب
ترکیب
مدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها

۲- اصول احتمال و احتمال شرطی تعاریف
احکام عمومی تابع احتمال
تابع احتمال یکنواخت
احتمال شرطی
قانون ضرب احتمالات
قضیه بیز
استقلال پیشامدها

۳- متغیرهای تصادفی و امید ریاضیمتغیرتصادفی
تابع احتمال
تابع توزیع تجمعی c.d.f
امید ریاضی (میانگین)
متغیرهای تصادفی توام
تابع مولد گشتاورها

۴- توزیع‌هاتوزیع‌های مهم گسسته
توزیع‌های مهم پیوسته
توزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تکنیک تابع مولد گشتاورها)

۵- برآوردکننده‌ها و توزیع نمونه‌ایتعاریف
روش‌های یافتن براوردکننده‌ها
خواص براوردکننده‌ها
توزیع‌های نمونه‌ای

۶– براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرضبراورد فاصله‌ای
انواع براورد فاصله‌ای برای میانگین
انواع براورد فاصله‌ای برای واریانس
انواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولی
براورد حجم نمونه
ازمون فرض
انواع ازمون‌های اماری

۷- رگرسیونرگرسیون خطی ساده
روش کمترین مربعات
رگرسیون در جامعه نرمال
ضریب همبستگی

۸- آنالیز واریانسانالیز واریانس یک‌طرفه
انالیز واریانس دوطرفه

۹– آمار توصیفیدسته‌بندی و تشکیل جدول فراوانی
پارامترهای مرکزی
پارامترهای پراکندگی
ضریب چولگی

دانلود جزوه آمار مهندسی استاد عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

دانلود جزوه آمار مهندسی استاد عرب زاده دانشگاه امیرکبیر

درباره نویسنده

محمدجعفر (عادل) بزرگ بشر

مسلط به نرم افزار msp و تدریس آن - همچنین مسلط به نرم افزار های: minitab - Primavera P6 - مهارت های هفت گانه ICDL - فتوشاپ - دارای مدرک شبکه و iso 9001:2008 TUV آلمان - سخنرانی آسانسوری- مدیریت ارتباط با مشتری - متقاعد سازی - مسلط به مباحث مدیریت فرآیند کسب و کار BPM- کار با زبان مدلسازی استاندارد BPMN

نظر داد